گرامر انگلیسی به زبان ساده

گرامر و ترجمه آهنگ های انگلیسی

Simple Present

Simple Present

 

FORM

[VERB] + s/es in third person

Examples:

 • You speak English.
 • Do you speak English?
 • You do not speak English.

Simple Present Forms

Most Verbs

Most verbs conjugate like the verb "run" below. Notice how you add an "s" to third-person forms. Third-person negative forms and third-person questions are made using "does."

Positive Negative Question
 • I run.
 • You run.
 • We run.
 • They run.
 • He runs.
 • She runs.
 • It runs.
 • I do not run.
 • You do not run.
 • We do not run.
 • They do not run.
 • He does not run.
 • She does not run.
 • It does not run.
 • Do I run?
 • Do you run?
 • Do we run?
 • Do they run?
 • Does he run?
 • Does she run?
 • Does it run?

Instead of "s," "es" is added to positive, third-person forms of verbs ending with the following sounds: s, z, sh, ch, j or zs (as in Zsa Zsa). These special "es"-forms have been marked below with an asterisk*.

Positive Negative Question
 • I rush.
 • You rush.
 • We rush.
 • They rush.
 • He rushes. *
 • She rushes. *
 • It rushes. *
 • I do not rush.
 • You do not rush.
 • We do not rush.
 • They do not rush.
 • He does not rush.
 • She does not rush.
 • It does not rush.
 • Do I rush?
 • Do you rush?
 • Do we rush?
 • Do they rush?
 • Does he rush?
 • Does she rush?
 • Does it rush?

To Have

The verb "have" is irregular in positive, third-person forms. This irregular form has been marked below with an asterisk*.

Positive Negative Question
 • I have.
 • You have.
 • We have.
 • They have.
 • He has. *
 • She has. *
 • It has. *
 • I do not have.
 • You do not have.
 • We do not have.
 • They do not have.
 • He does not have.
 • She does not have.
 • It does not have.
 • Do I have?
 • Do you have?
 • Do we have?
 • Do they have?
 • Does he have?
 • Does she have?
 • Does it have?

To Be

The verb "be" is irregular in the Simple Present. It also has different question forms and negative forms.

Positive Negative Question
 • I am.
 • You are.
 • We are.
 • They are.
 • He is.
 • She is.
 • It is.
 • I am not.
 • You are not.
 • We are not.
 • They are not.
 • He is not.
 • She is not.
 • It is not.
 • Am I?
 • Are you?
 • Are we?
 • Are they?
 • Is he?
 • Is she?
 • Is it?

Modal Verbs

Modal verbs behave differently from other verbs. Notice that they do not take "s" in the third person - there is no difference between first-person, second-person or third-person forms. Like the verb "be" described above, modal verbs also have different question forms and negative forms in Simple Present.

Positive Negative Question
 • I should go.
 • You should go.
 • We should go.
 • They should go.
 • He should go.
 • She should go.
 • It should go.
 • I should not go.
 • You should not go.
 • We should not go.
 • They should not go.
 • He should not go.
 • She should not go.
 • It should not go.
 • Should I go?
 • Should you go?
 • Should we go?
 • Should they go?
 • Should he go?
 • Should she go?
 • Should it go?

USE 1 Repeated Actions

Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually does not do.

Examples:

 • I play tennis.
 • She does not play tennis.
 • Does he play tennis?
 • The train leaves every morning at 8 AM.
 • The train does not leave at 9 AM.
 • When does the train usually leave?
 • She always forgets her purse.
 • He never forgets his wallet.
 • Every twelve months, the Earth circles the Sun.
 • Does the Sun circle the Earth?

USE 2 Facts or Generalizations

The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.

Examples:

 • Cats like milk.
 • Birds do not like milk.
 • Do pigs like milk?
 • California is in America.
 • California is not in the United Kingdom.
 • Windows are made of glass.
 • Windows are not made of wood.
 • New York is a small city. It is not important that this fact is untrue.

USE 3 Scheduled Events in the Near Future

Speakers occasionally use Simple Present to talk about scheduled events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well.

Examples:

 • The train leaves tonight at 6 PM.
 • The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM.
 • When do we board the plane?
 • The party starts at 8 o'clock.
 • When does class begin tomorrow?

USE 4 Now (Non-Continuous Verbs)

Examples:

 • I am here now.
 • She is not here now.
 • He needs help right now.
 • He does not need help now.
 • He has his passport in his hand.
 • Do you have your passport with you?

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 1:15  توسط Mehdi  | 

lesson 1

 

 

Introduction

برای شروع می خواهم به سبک جدید وامروزی یعنی به سبک Jack C.Richards وباکتابهای جدید Interchange بااین زبان آشنا شویم به عقیده من این کتابها از هر نظر برای آموختن مناسب تر است و همه فاکتورها در این کتابها رعایت شده است یعنی اهمیت به تکرار مکالمات روزمره وتلفظ صحیح وبکار بردن لغات واهمیت دادن آن به قوه شنیدن ودرک کردن ودر هر مرحله ما را با یک ساختار گرامر آشنا می کند دوستان عزیز فقط تکرار وتمرین است که به ما کمک می کند چیزی را یاد بگریم در ضمن اگر توانستید کتاب Intro. Interchange  را با سی دی و Dictionary5 Narcis را تهیه کنید برای استفاده برای تلفظ صحیح چون هدف من یاد گیری مناسب از پایه است.

 

 

Please practice

 

Hi/hello.

   یعنی سلام

How are you? /how about you?

   شما چطور هستید

I am just fine/ I am ok.

  من خوبم

Thank you/thanks.

 متشکرم

Not bad.

   بد نیستم

Good mooning/good afternoon/good evening/good night

    صبح بخیر/ظهر بخیر / عصر بخیر و شب بخیر

Excuse me/ I'm sorry.

 ببخشید

It's nice to meet you

 از دیدار شما خوشحال شدم

Nice to meet you, too

 من هم از دیدار شما خوشحال شدم

دوستان اینها را تمرین کنید من هنوز نمی خواهم در مورد ساختار اینها توضیح بدهم زیرا می خواهم بعد از اینکه شما اینها را درک و توانستید بکار ببرید توضیح دهم هدف مکالمه است در ضمن می خواهم شما هم اینها را بطور مداوم بکار ببرید

 

                                               

+ نوشته شده در  جمعه دوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 13:55  توسط Mehdi  | 

گرامر

در زبان انگلیسی فعل (to be(am, is ,are در زمان حال ساده (was, were ) در گذشته و(been) در اسم مفعول  استفاده می شود اینها فعل های کمکی هستند وگاهی هم بعنوان فعل اصلی استفاده می شوند .

تعریف فاعل در انگلیسی

 یعنی کسی که می خواهد کاری را انجام دهد.


تعریف فعل

یعنی عملی که انجام می شود.


 

تعریف صفت

یعنی ویژگی که به چیزی نسبت داده می شود.


:For example

I go to school or she goes to school

در اینجا I وshe بعنوان فاعل go, goes به عنوان فعل استفاده شده است

در ضمن هنگام استفاده از سوم شخص مفرد (she , he, it) به آخر فعل ما( s,es) اضافه می شود

درمورد صفت long hair موی بلند در اینجا long صفت است red car ماشین قرمز که قرمز صفت است beautiful flower یعنی گل زیبا  که زیبا صفت است.

 

زمان حال ساده

For example :

I walk        you walk     she/he/it walks     we walk     you walk     they walk 

 

 

درزمان حال ساده            .....+ فعل+ فاعل                                          

   For example:

         

She works in garden        water freezes at zero         they like football

 

We go to home                 you come to home             my father goes to work   

 

نکته ما بین دوفعل از  to استفاده می شود.

 

لازم به ذکر است که اینها گرامر است  ولی بکار بردن آن مهم است بنابرین سعی کنید جملات زیادی با این ساختار زمان حال ساده ساخته وتمرین کنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:53  توسط Mehdi  | 

سوالی کردن فعل to be

برای سوالی کردن جملاتی که درآنها فعل to be به کاررفته است کافی است که این فعل را پیش از فاعل ذکر کنیم به عبارت دیگر جای فعل را با فاعل عوض نماییم

For example

                            The car is green.                      Is the car green?

                            The table is heavy.                  Is the table heavy?

                            We are happy.                        Are we happy?

                            The pencils are long.              Are the pencils long?

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 22:36  توسط Mehdi  | 

گرامر

What's this? =what is this?                       This is a watch. Or it's a watch.

What're these? =what are these?     These are watches. Or they're watches.

در جمع از are و در مفرد از is استفاده میشود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 14:1  توسط Mehdi  | 

گرامر

در زبان انگلیسی برای پرسیدن شماره تلفن .

For example:

What's your phone number?         My phone number is 555-2491

What's his phone number?           His phone number is 255-3694

What's her phone number?           Her pone number is 321-9696

What's your cell phone number?    My cell phone number is 091-315-246-15

دوستان عزیز فقط تکرار وتمرین می تواند موجب پیشرفت شود.

توضیح. , his, her ,your در اینجا صفات ملکی است is  به عنوان فعل کمکی .

در زبان انگلیسی (vowel) یعنی حروف صدا دار (a,e,i ,o,u) وبقیه حروف (consonant) یعنی حروف بی صدا که بقیه حروف انگلیسی را در بر می گیرد

An + vowel sound

A + consonant sound

 

For example:

 

This is a book.

This is an English book.

This is a notebook.

This is an eraser.

توضیح . همانطور که می بینید به اولین حرف اشیا نگاه می کنیم و قبل از آن از اگر vowel  بود از an و در غیر این صورت از a  استفاده می کنیم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 12:8  توسط Mehdi  | 

فرم مخفف افعال (Contractions)

I am = I'm                We are = we're               Gohn is busy  =  john's busy

You are = you're        You are = you're

He is = he's               They are = they're

She is = she's

It is = it's  

توضیح: فرم مخفف بیشتر در محاوره ونوشته های غیر رسمی استفاده می شود و فرم کامل در نوشته های رسمی

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:11  توسط Mehdi  | 

گرامر

  

    در زبان انگلیسی قبل از اسم آقایان از .Mrاستفاده می شود وبرای خانم ها یی که ازدواج نکرده انداز Miss وبرای خانم هایی که ازدواج کرده اند . Mrsاستفاده می شود

For example

 

Mr.Hamid

Miss Lisa

Mrs.Morgan

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:10  توسط Mehdi  | 

گرامر

  What's this called in English?

این در زبان انگلیسی چه نامیده شده است؟ 

B: I don't know.

من نمی دونم

G: it's an umbrella.

آن چتر است

   A: How do you spell that?

چگونه هجی می شود؟

C: U-M-B-E-L-L-A

 

 What are these called in English?

اینها در زبان انگلیسی چه نامیده شده است؟

B: I think they're bags.                    

من فکرمی کنم اینها کیف هستند

How do you spell that?

چگونه هجی می شود؟

C: B-A-G-S

توضیح .همانگونه که می دانیم what is  = what's است و what are= what're در مفرد از is  ودر جمع از are  استفاده می شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 10:27  توسط Mehdi  | 

پرسیدن جای اشیا

Next to

کنار

Behind

عقب وپشت

Under

زیر

In

داخل

On

روی

In front of

جلو

 

 

Where are the keys?

کلیدها کجاست؟

The keys are in the briefcase.

آنها داخل کیف هستند

The keys are on the briefcase.

آنها روی کیف هستند

The keys are in front of the briefcase.

آنها جلو کیف هستند

The keys are next to the briefcase.

آنها کنا رکیف هستند

The keys are behind the briefcase.

آنها پشت کیف هستند

The keys are under the briefcase.

آنها زیر کیف هستند

 

 

 

Where is the watch?

ساعت مچی کجاست؟

The watch is in the bag.

آن هست داخل کیف

The watch is on the bag.

آن هست روی کیف

The watch is in front of the bag.

آن هست جلو کیف

The watch is next to the bag.

آن هست کنار کیف

The watch is behind the bag.

آن هست پشت کیف

The watch is under the bag.

آن هست زیر کیف

برای اشاره به موقیت اشیا و چیزهای دیگر از این جدول استفاده می شود.

این جدول را یاد بگیرید .و آنها را در قرار دادن در جمله های ساده استفاده کنید.

For example:

Where is my pen?

خود کار من کجاست؟

It's in your bag.

آن داخل کیف شماست

 

 

فرمول

Where + to be(am, is ,are) + اسم?

اسم + to be (am, is ,are)+ in, on, in front of, next to , behind , under, +…………..

 عزیزان فقط تکرار وتمرین.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 9:54  توسط Mehdi  | 

ضمایر

 

1-ضمایر فاعلی :        I ,you, he/she /it ,we ,you ,they

2-ضمایرمفعولی:        me ,you ,hem, /her/it ,us, you ,them

3-صفات ملکی:       my, your, his/her /its, our ,your, their

4-ضمایر ملکی:       mine, yours , his /hers/,ours ,yours, theirs

5-ضمایرانعکاسی:     myself ,yourself ,himself /herself/itself ,ourselves ,yourselves ,themselves

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 9:38  توسط Mehdi  | 

Yes , No and where questions with be

This is your wallet.

این کیف شماست

Is this your wallet?

آیا این کیف شماست؟

Yes, it is.

بله آن هست

No, it's not.

نه آن نیست

 

These are my cats.

اینها گربه های ما هستند

Are these your cats?

آیا اینها گربه های شما هستند؟

Yes, they are.

بله آنها هستند

No, they're not.

نه آنها نیستند

 

Where is your wallet?

کیف شما کجاست؟

It's in my pocket.

آن هست در جیبم

 

Where are my cats?

گربه های من کجاست؟

 They are in the garden.

آنها در باغچه هستند

 

در زبان انگلیسی شش شخص وجود دارد. که سه تا مفرد وسه تا جمع می باشند.من وتو واو و ما و شما وایشان.

یا به عبارتی (ضمیر فاعلی )(I,you,she/he/it,we,you,they) در اینجا she, he, it  سوم شخص یا به عبارتی غایب.

 

 

افعال to be در زمان حال ساده (am, is ,are).

پاسخهای کوتاه:

در مورد پرسشهای که بامشتقات be یا افعال کمکی دیگر مانند can, will وغیره شروع می شوند پاسخ بلی و خیر می باشد. برای اجتناب از تکرار جمله سوال کننده بهتر است از کلمه  YesیاNo پاسخ را به صورت کوتاه بیاوریم یعنی ابتدا ضمیر فاعلی وسپس مشتق فعل to be یا فعل کمکی .

تذکر: لازم به یاداوی است که در پاسخهای کوتاه مثبت نباید فرم مخفف را به کار ببریم.به عبارتی دیگر وقتی فعل to be اخرین کلمه است نباید مخفف شود ولی در شکل منفی استفاده می شود.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 0:36  توسط Mehdi  | 

در مورد صفات ملکی یعنی my , your , his/her/its ,our ,your ,their

 

For example:

 

1-What's your name?            my name is mehdi.

نام من مهدی هست .                   نام شما چیست؟

2-What's his name?              his name is michae 

                    نام او مایکل هست.              نام او (مذکر)چیست؟

3-What's her name?             her name is Jennifer.

  نام او جنفر هست .           نام او(مونث)چیست؟      

دوستان به نظر من کسی می تواند زبان انگلیسی را خوب یاد بگرید که مداوم تمرین کند وبا ساختارهای ساده جمله بسازد ازهمه  مهمتر این است که کسی می تواند ادعا کند زبان انگلیسی را یاد گرفته ام که بتواند آن را بکار ببرد.

توضیح.

در اینجا what is = what's  به معنی چه هست یا چیست .

Your name به معنی نام شما

Her name به معنی  نام او(مذکر)

Her name به معنی نام او (مونث)

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 0:1  توسط Mehdi  |